OBSZARY PRAKTYKI

 

Nasza praktyka obejmuje między innymi:


Prawo handlowe

 • obsługa procesów tworzenia spółek,
 • opracowywanie tekstów statutów, regulaminów, uchwał,
 • obsługa prawna organów spółek,
 • przygotowywanie dokumentów w celu zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego oraz reprezentacja Klientów w tym zakresie,
 • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego.


Prawo cywilne i rodzinne

 • przygotowywanie projektów umów, porozumień, ugód,
 • opiniowanie umów, mając na względzie interes Klienta,
 • udział w mediacjach,
 • przygotowywanie pism procesowych w toku spraw sądowych,
 • reprezentowanie stron w sporach cywilnych i rodzinnych przed sądami wszystkich instancji,
 • sporządzanie opinii prawnych.

 

Dochodzenie roszczeń

 • przygotowywanie przedsądowych wezwań do zapłaty,
 • prowadzenie postępowań sądowych, obejmujących wniesienie pozwu oraz uzyskanie tytułu wykonawczego,
 • przygotowywanie wniosków egzekucyjnych,
 • prowadzenie i nadzór postępowań egzekucyjnych, zmierzających do wyegzekwowania należności.

 

Prawo własności intelektualnej

 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego,
 • opiniowanie umów pod kątem ich zgodności z prawem własności przemysłowej i prawem autorskim.

 

Prawo karne

 • obrona we wszystkich stadiach postępowania,
 • reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych,
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia,
 • sporządzanie i składanie apelacji, kasacji, zażaleń,
 • sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary, dozór elektroniczny, rozłożenie kary grzywny na raty, udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia.