Sprawy nieletnich

 

Sprawy dotyczące nieletnich reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Przepisy wskazanej wyżej ustawy stosuje się w następujących przypadkach:

  1. demoralizacji-sprawy te dotyczą osób, które ukończyły 10 lat i przejawiają demoralizację lub dopuściły się czynu karalnego
  2. popełnienia czynów karalnych -sprawy te dotyczą osób po ukończeniu 13 lat ale przed ukończeniem 17 lat.
  3. wykonywania środków wychowawczych, środka leczniczego lub środka poprawczego – wobec osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby 21 lat.

Demoralizacja-nieletni jest zdemoralizowany kiedy systematycznie uchyla się od obowiązku szkolnego, używa alkoholu, środków odurzających, bierze udział w grupach przestępczych;

Czynem karalnym -może być przestępstwo lub wykroczenie.

Jak może zakończyć się sprawa nieletniego?

Wobec nieletniego sąd może zastosować środki wychowawcze, środek leczniczy oraz środek poprawczy.Sąd może zobowiązać nieletniego do naprawienia szkody lub do wykonania prac społecznych.

Sąd może również umorzyć postępowanie jeżeli nie ma podstaw do jego wszczęcia lub prowadzenia w określonym zakresie, albo gdy orzeczenie środków wychowawczych, środka leczniczego lub środka poprawczego jest niecelowe, w szczególności ze względu na orzeczone już środki w innej sprawie, które w ocenie sądu są wystarczające.

Jaki sąd jest właściwy w sprawach dotyczących nieletnich?

Sądem, właściwym jest sąd rodzinny ustalony według miejsca zamieszkania nieletniego.

Nieletni ma prawo korzystać z pomocy obrońcy i ma prawo składać wyjaśnienia lub odmówić składania wyjaśnień. Obrońca uczestniczy w czynnościach z nieletnim, zapoznaje się z materiałami postępowania, składa wnioski dowodowe, tworzy linię obrony.